Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Abychom zajistili, že všechny postupy zpracování údajů na našem webu a v našich nabídkách jsou pro vás jako návštěvníka a uživatele (dále jen „uživatele“) našeho webu transparentní a srozumitelné, vysvětlujeme v tomto prohlášení o ochraně údajů typ, rozsah a účel zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách.

Prohlášení o ochraně dat můžete uložit nebo vytisknout výběrem příkazů „tisknout“ nebo „uložit stránku jako“ ve vašem prohlížeči.

Aktualizace a úpravy tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a má stav z dubna 2020. Z důvodu dalšího vývoje našich webových stránek a nabídek nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli zobrazit a vytisknout na našem webu na adrese https://www.digitalreload.com/cz/privacy-policy/

Vysvětlení pojmů

V následujícím textu vysvětlíme pojmy podle čl. 4 základního nařízení EU o ochraně údajů (dále jen „DS-GVO“), které jsou uvedeny v prohlášení o ochraně údajů:

 • „Osobní údaje „(dále jen“ údaje „) znamenají veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen“ subjekt údajů „nebo“ subjekt údajů „); osobu lze identifikovat, pokud ji lze identifikovat , přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na určité identifikátory nebo vlastnosti. Osobními údaji jsou tedy např. jména, adresy, e-mailová adresa, pracovní pozice, datum narození, telefonní číslo, chování uživatele, IP adresa, údaje o poloze, genetické údaje , zdravotní údaje atd.
 • “Processing“ means any operation concerning personal data, such as collection, recording, organisation, organisation, filing, storage, adaptation, modification, reading, consultation, use, disclosure, transmission, dissemination, supply, alignment, matching, interconnection, restriction, deletion or destruction of personal data.
 • „Omezením zpracování “se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich dalšího zpracování v budoucnu
 • „Pseudonymizace “znamená, že osobní údaje jsou zpracovávány takovým způsobem, že je nelze připsat konkrétnímu subjektu údajů bez dalších informací. Za tímto účelem je třeba zajistit, aby byly další informace uchovávány odděleně a aby osobní údaje nebyly přiřazeny konkrétního subjektu údajů.
 • „Správcem “se rozumí jakákoli fyzická osoba, podnik, sdružení, úřad, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • „Zpracovatelem“ se rozumí fyzická osoba, podnik, sdružení, orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.
 • „Příjemce “znamená fyzickou osobu, podnik, sdružení, orgán, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda je či není třetí stranou.
 • „Třetí strana “znamená jakoukoli fyzickou osobu, podnik, sdružení, orgán, agenturu nebo jiný subjekt kromě subjektu údajů, správce, zpracovatele a osob, které jsou na základě přímého oprávnění správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.
 • „Souhlas „subjektu údajů“ znamená jakékoli dobrovolné, informované a jednoznačné prohlášení nebo jiný jednoznačný potvrzující akt, kterým subjekt údajů v konkrétním případě podepíše svůj informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Obecné informace

Zodpovědnost

Za zpracování osobních údajů na tomto webu zodpovídá

ICP Transaction Solutions GmbH
Monaiser Strasse 11
54294 Trier
Germany
phone: +49 651 9662-0
e-mail: info@icp-ts.de
www.digitalreload.com/cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Všechny dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo výkonu vašich práv uvedených níže adresujte e-mailem, faxem nebo poštou na následující adresu / našemu inspektorovi ochrany údajů:

SICON GmbH
Am Soutyhof 23
66740 Saarlouis
Germany
phone: 06831 / 122 411
fax: 06831 / 122 370
e-mail: info@sicon-it.de
www.sicon-it.de

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Druhy zpracovávaných údajů

Na našem webu shromažďujeme a zpracováváme údaje o inventáři (např. Jména, adresy), kontaktní údaje (např. E-mailové adresy, telefonní čísla, faxová čísla, poštovní adresy), údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, klikané odkazy, zájem o obsah) , časy přístupu, místa přístupu), údaje o obsahu (např. komentáře, zadávání textů, fotografie, videa) a metadata a komunikační data (např. informace o zařízení, informace o prohlížeči, IP adresy).

Kategorie subjektů údajů

Osobami dotčenými zpracováním osobních údajů jsou všichni návštěvníci a uživatelé našich webových stránek.

Účel zpracování

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uživatelů našich webových stránek, abychom s vámi mohli komunikovat a informovat vás (např. kontaktní a jiné dotazy, zpravodaje) a v případě potřeby provádět statistiky, měření pokrytí a analýzy (např. S marketingem) a analytické nástroje, abychom mohli lépe navrhovat a optimalizovat obsah a funkce, technicky spravovat a optimalizovat web a odstraňovat bezpečnostní mezery.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme, pouze pokud jsme k tomu oprávněni na základě právního základu. V následujícím textu budeme tyto právní základy jmenovat jednotlivě. Jinak jsme vždy oprávněni zpracovávat osobní údaje, pokud k tomu dotyčná osoba dala svůj souhlas (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. A, čl. 7 DS-GVO), pokud jsme povinni plnit smluvní nebo předsmluvní závazky (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DS-GVO), kdy musíme plnit zákonné povinnosti (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DS-GVO) nebo když chráníme oprávněné zájmy (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DS-GVO).

Příjemci osobních údajů

Někdy přenášíme osobní údaje zpracovatelům smluv nebo jiným třetím stranám (např. Hostingové agentury atd.), Se kterými spolupracujeme. Jsme k tomu oprávněni, pokud s tím subjekt údajů souhlasil (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. A, čl. 7 DS-GVO), pokud tím plníme smluvní nebo předsmluvní povinnosti (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. B DS-GVO), pokud tím plníme zákonnou povinnost (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. C DS-GVO) nebo pokud chráníme své oprávněné zájmy (viz Čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. F DS-GVO). Se zpracovateli smluv uzavíráme tzv. Smlouvu o zpracování smlouvy v souladu s čl. 28 DS-GVO, podle kterého se rovněž zavazují dodržovat ochranu údajů.

Hosting

Tato webová stránka je hostována na serverech Hetzner Online GmbH. Námi používané hostingové služby slouží k poskytování následujících služeb: Služby infrastruktury a platforem, výpočetní kapacita, úložný prostor a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které používáme za účelem provozování této webové stránky. Právním základem pro používání hostingových služeb je ochrana našich oprávněných zájmů při analýze, optimalizaci a ekonomickém a bezpečném provozu našich webových stránek (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. F DS-GVO).

Náš poskytovatel hostingu za tímto účelem zpracovává osobní údaje. Data se ukládají tak dlouho, dokud je k tomu účel. Poté budou údaje vymazány, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi týkajícími se ukládání.

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší webové stránky v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. F DS-GVO) využíváme v rámci naší nabídky obsahu nebo služeb od třetích stran webové stránky k integraci jejich obsahu a služeb, jako jsou videa nebo písma (dále jednotně jen „obsah“).

To vždy předpokládá, že poskytovatelé těchto obsahů třetích stran jsou si vědomi IP adresy uživatelů, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do svých prohlížečů. IP adresa je proto nezbytná pro zobrazení tohoto obsahu. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručování obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou také pro statistické nebo marketingové účely používat takzvané pixelové značky (neviditelná grafika, známé také jako „webové majáky“). „Pixelové značky“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků na stránkách tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a mohou obsahovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy a další podrobnosti o používání naší online nabídky, jakož i odkazy na takové informace od jiné zdroje.

Zpracování osobních údajů ve třetích zemích

Pokud jsou naše údaje přenášeny do třetí země, např. protože tam zaměstnáváme poskytovatele služeb, jsme oprávněni tak učinit, pokud s tím subjekt údajů souhlasil (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, čl. 7 DS-GVO), pokud plníme smluvní nebo předběžné – smluvní závazky (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DS-GVO), pokud tím plníme zákonnou povinnost (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DS-GVO) nebo pokud jsme ochrana našich oprávněných zájmů (viz čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DS-GVO). Třetí zemí je jakákoli země mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). Při přenosu údajů do třetích zemí zajišťujeme, aby čl. 44 a násl. Nařízení o blokové výjimce DS, stávající záruky nebo zjištění EU týkající se přiměřené úrovně ochrany údajů ve třetí zemi a uzavření veškerých nezbytných dohod, např. standardní smluvní doložky.

Šifrovaný přenos vašich dat

AVšechny vaše osobní údaje, které zadáte na našich webových stránkách a které nám pošlete, budou šifrovány na našich webových stránkách v souladu s aktuálním stavem techniky.

Kromě toho zabezpečujeme naše webové stránky a související IT systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravám nebo distribuci vašich osobních údajů neoprávněnými osobami.

Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolu webového serveru

Na základě našich oprávněných zájmů v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našeho webu shromažďujeme následující údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f DS-GVO při každém přístupu na náš web (tzv. soubory protokolu webového serveru):

IP adresa uživatele
Název navštíveného webu
Soubor, datum a čas přístupu
Zpráva o úspěšném načtení
Typ a verze prohlížeče
Uživatel Htaccess
Volaná URL / podstránka
Protokol (např. Http 2.0)
Postavení
Referrer URL (dříve navštívený web)
Uživatelský agent
Operační systém uživatele

Údaje budou použity pro statistickou analýzu za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace webových stránek. Z bezpečnostních důvodů (např. Pro objasnění případů podvodu / zneužití) jsou údaje uchovávány v rámci právních předpisů. Pokud je pro důkazní účely vyžadováno delší úložiště, budou údaje smazány až po konečném objasnění záležitosti.

Vymazání / blokování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro dosažení zde uvedených účelů. Kromě toho vaše údaje ukládáme, pouze pokud to vyžadují zákonné povinnosti uchovávání (např. 6 let podle § 257 odst. 1 HGB a 10 let podle § 147 odst. 1 AO pro obchodní a obchodní dopisy, faktury, nabídky atd.). Po ukončení příslušného účelu nebo po uplynutí těchto lhůt budou údaje blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními podle čl. 17, 18 DS-GVO.

Vaše práva jako dotčené strany

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace a kopii vašich osobních údajů, které máme uloženy (viz článek 15 DS-GVO).

Máte právo na opravu nebo doplnění nesprávně uložených údajů (viz čl. 16 DS-GVO).

Máte také právo omezit zpracování vašich údajů (viz článek 18 DS-GVO) a právo na vymazání vašich údajů (viz článek 17 DS-GVO). Vymazání vašich údajů není možné, pokud jsme povinni údaje nadále uchovávat za účelem zpracování smlouvy nebo z důvodu jiných zákonných povinností uchovávání. Namísto smazání vašich údajů je zablokujeme.

Máte také právo požadovat vrácení vašich údajů uložených u nás a předat je jiné společnosti nebo si je nechat předat námi (viz článek 20 DS-GVO).

Máte také právo vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se vás týkají (viz článek 21 DS-GVO).

Máte také právo odvolat jakýkoli souhlas, který jste do budoucna udělili (viz čl. 7 odst. 3 DS-GVO).

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho můžete podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů (viz článek 77 DS-GVO):

Státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací Porýní-Falc

Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Germany
phone: +49 6131 208-2449
fax: +49 6131 208-2497
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Cookies

Kromě toho se soubory cookie ukládají do vašeho počítače, když používáte náš web. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují ukládat konkrétní informace týkající se zařízení do přístupového zařízení uživatele (PC, smartphone). Používají se ke zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek (např. Ukládání přihlašovacích údajů), ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a k analýze ke zlepšení webových stránek. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače.

Ukládání všech nebo pouze určitých souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče v nastavení zabezpečení. Již uložené soubory cookie lze v prohlížeči smazat. V těchto případech však může být používání webových stránek omezeno.

Tento web používá následující typy cookies:

 • Přechodné (dočasné) soubory cookie
 • Trvalé (trvalé) soubory cookie

Přechodné soubory cookie se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč nebo se odhlásíte. To zahrnuje zejména soubory cookie relace. Ukládají takzvané ID relace, pomocí kterého lze ke sdílené relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. Díky tomu bude váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na náš web.

Trvalé soubory cookie jsou automaticky odstraněny po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

Oba typy souborů cookie mohou být od nás (dále jen „soubory cookie první strany“) nebo od třetích stran („soubory cookie třetích stran“).

Deaktivace / nesouhlas s cookies

Obecně můžete vznést námitky proti použití souborů cookie pro měření publika a reklamní účely prostřednictvím stránky pro odhlášení ze sítě Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) a dále prostřednictvím webových stránek v USA (http: //www.aboutads .info / choices) nebo evropský web (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
Ukládání cookies lze dále zabránit nastavením zabezpečení vašeho prohlížeče. Potom však nemusí být možné využívat všechny funkce tohoto webu.
Tyto možnosti se vztahují na všechny následující soubory cookie, které používáme na tomto webu.

Kontaktní formulář

Když nás kontaktujete e-mailem, faxem, telefonem nebo poštou / prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, údaje, které poskytnete (např. E-mailová adresa, jméno, adresa), budeme zpracovávat, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy nebo zaslat vám informační materiál. Jsme k tomu oprávněni v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Uživatelská data mohou být také uložena v systému řízení vztahů se zákazníky („systém CRM“) nebo ve srovnatelných databázích.

Poté, co již úložiště není vyžadováno, smažeme všechna data nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchovávat data.

Volná pracovní místa

Na našem webu zveřejňujeme pracovní nabídky / pozice, o které se můžete ucházet e-mailem nebo poštou. Žadatelé jsou odpovědní za bezpečný přenos aplikací s osobními údaji prostřednictvím těchto komunikačních kanálů.

Abychom mohli zpracovávat žádosti, požadujeme minimální množství údajů vyplývajících z nabídky práce. To zahrnuje například data, jako jsou jména, údaje o adrese a dokumenty patřící k aplikaci, jako je průvodní dopis, životopis a certifikáty. Další údaje lze přenášet dobrovolně.

Údaje poskytnuté žadateli zpracováváme pouze pro účely procesu podávání žádostí. Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění našich předsmluvních povinností v rámci postupu podávání žádostí v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. b DS-GVO ve spojení s § 26 BDSG. Další právní základ může vyplývat z čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, pokud pro nás bude zpracování údajů nezbytné, např. v rámci soudního řízení.

Zpracováváme všechny údaje, které nám žadatelé zasílají, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a konkrétní údaje aplikace. Zadáním údajů žadatelé souhlasí se zpracováním údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud žadatelé dobrovolně předají zvláštní kategorie osobních údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 DS-GVO, zpracováváme je v souladu s čl. 9 odst. 2 písmeno b DS-GVO. Pokud požadujeme tyto zvláštní kategorie údajů, budeme údaje zpracovávat v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. A DS-GVO.

V případě úspěšné žádosti budou údaje o žadateli dále zpracovávány k založení pracovního poměru v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 svítí B DS-GVO ve spojení s čl. 26 BDSG.

V opačném případě budeme údaje uchazečů uchovávat pouze po dobu trvání procesu podání žádosti, a to nejpozději v souladu s obecně uznávanými a zákonnými lhůtami uchovávání. Po uplynutí této lhůty nebo v případě stažení žádosti budou údaje vymazány. K výmazu dochází nejpozději šest měsíců po obsazení pozice, aby bylo možné reagovat na jakékoli žádosti uchazečů v souladu s obecným zákonem o rovném zacházení. Další údaje mohou být uchovávány po delší dobu za účelem splnění dalších zákonných povinností.

Pokud uchazeč souhlasí, přidáme jeho údaje o uchazečích do našeho fondu uchazečů, abychom ho mohli kontaktovat pro budoucí nabídky pracovních míst. Právním základem pro takové zpracování údajů je dobrovolný informovaný souhlas žadatele v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. a, čl. 7 DS-GVO.

Žadatelé jsou informováni, že jejich souhlas se zahrnutím do skupiny žadatelů je dobrovolný a nemá žádný vliv na současný postup podávání žádostí. Svůj souhlas mohou do budoucna kdykoli odvolat a vznést námitky proti zpracování údajů v rezervě žadatelů do budoucna v souladu s čl. 21 DS-GVO. Tato prohlášení lze zaslat na výše uvedenou adresu pro dotazy týkající se ochrany údajů / našemu inspektorovi ochrany údajů.

Údaje o žadatelích ve skupině žadatelů budou smazány maximálně po dvou letech, pokud právní předpisy nevyžadují delší skladování.

Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Na těchto webových stránkách se používá Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení od společnosti Google Inc., které umožňuje společnostem spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní. Google Tag Manager je doména bez cookies, která neshromažďuje žádné osobní údaje. Správce značek Google spouští jiné značky, které zase mohou shromažďovat údaje. Na tuto skutečnost bychom rádi upozornili zvlášť. Správce značek Google nemá k těmto údajům přístup. Pokud uživatel provedl deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává tato deaktivace zachována pro všechny sledovací značky, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manager.

Služba Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může společnost Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Použití tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Demografické charakteristiky pomocí služby Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics, aby bylo možné návštěvníkům webové stránky zobrazovat vhodné reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují výkazy o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmech společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Doba uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatelů a událostí, které jsou spojeny se soubory cookie, ID uživatele nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID systému Android), budou po 14 měsících anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Stav: Leden 2024