Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Aby wszystkie procedury przetwarzania danych na naszej stronie internetowej i w naszych ofertach były przejrzyste i zrozumiałe dla Państwa, jako odwiedzających i użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) naszej strony internetowej, wyjaśniamy w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych rodzaj, zakres i cel przetwarzania Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych można zapisać lub wydrukować, wybierając w swojej przeglądarce polecenia „drukuj” lub „zapisz stronę jako”.

Aktualizacja i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma status z kwietnia 2020 roku. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili znaleźć i wydrukować na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.digitalreload.com/pl/privacy-policy/.

Objaśnienie pojęć

Poniżej wyjaśniamy pojęcia zgodnie z art. 4 podstawowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „DS-GVO”), które są wymienione w oświadczeniu o ochronie danych:

 • „Dane osobowe” (zwane dalej „danymi”) oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych” lub „osobą, której dane dotyczą”); osoba jest możliwa do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na pewne identyfikatory lub cechy charakterystyczne. Dane osobowe to zatem np. imiona i nazwiska, adresy, adres e-mail, nazwa stanowiska pracy, data urodzenia, numer telefonu, zachowanie użytkownika, adres IP, dane dotyczące lokalizacji, dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia itp.
 • „Przetwarzanie” oznacza wszelkie operacje dotyczące danych osobowych, takie jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie, modyfikowanie, odczytywanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie, rozpowszechnianie, dostarczanie, wyrównywanie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
 • „Ograniczenie przetwarzania” oznacza znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
 • ” Pseudonimizacja” oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w taki sposób, że nie mogą być przypisane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez dodatkowych informacji. W tym celu należy zapewnić, że dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że dane osobowe nie są przypisane do konkretnej osoby, której dane dotyczą.
 • „Administrator danych” oznacza każdą osobę fizyczną, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, organ, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
 • „Przetwarzający” oznacza osobę fizyczną, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, organ, władzę, agencję lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych
 • „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, organ, władzę, agencję lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest stroną trzecią, czy też nie
 • „Strona trzecia” oznacza każdą osobę fizyczną, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, organ, agencję lub inny podmiot inny niż podmiot danych, administrator danych, przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych
 • Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie lub inny jednoznaczny akt potwierdzający, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraża świadomą zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w konkretnym przypadku.

Informacje ogólne

Odpowiedzialny

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej

ICP Transaction Solutions GmbH
Monaiser Strasse 11
54294 Trewir
Niemcy
phone: +49 651 9662-0
e-mail: info@icp-ts.de
www.digitalreload.com/pl

Inspektor ochrony danych

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub korzystania z wymienionych poniżej praw prosimy kierować pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą na adres / do naszego Inspektora ochrony danych:

SICON GmbH
Am Soutyhof 23
66740 Saarlouis
Niemcy
phone: 06831 / 122 411
fax: 06831 / 122 370
e-mail: info@sicon-it.de
www.sicon-it.de

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Rodzaje przetwarzanych danych

Na naszych stronach internetowych gromadzimy i przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów, numery faksów, adresy pocztowe), dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, kliknięte linki, zainteresowanie treścią, czasy dostępu, miejsca dostępu), dane dotyczące treści (np. komentarze, wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy wideo) oraz meta i komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, adresy IP).

Kategorie podmiotów, których dane dotyczą

Osobami, których przetwarzanie danych osobowych dotyczy są wszyscy odwiedzający i użytkownicy naszej strony internetowej.

Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej w celu komunikowania się z nimi i informowania ich (np. kontakty i inne zapytania, biuletyny) oraz, w razie potrzeby, w celu prowadzenia statystyk, pomiaru zasięgu i analiz (np. za pomocą narzędzi marketingowych i analitycznych), tak abyśmy mogli lepiej zaprojektować i zoptymalizować treści i funkcje, technicznie zarządzać i optymalizować stronę internetową oraz wypełniać luki bezpieczeństwa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo w oparciu o podstawę prawną. Poniżej wymienimy te podstawy prawne indywidualnie. W przeciwnym razie jesteśmy zawsze uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, jeśli dana osoba wyraziła na to zgodę (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, art. 7 DS-GVO), jeśli jesteśmy zobowiązani do wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DS-GVO), gdy musimy wypełnić zobowiązania prawne (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DS-GVO) lub gdy zabezpieczamy nasze uzasadnione interesy (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DS-GVO).

Odbiorcy danych osobowych

Czasami przekazujemy dane osobowe podmiotom przetwarzającym umowy lub innym stronom trzecim (np. agencjom hostingowym itp.), z którymi współpracujemy. Mamy do tego prawo, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, art. 7 DS-GVO), jeśli w ten sposób wypełniamy zobowiązania umowne lub przedumowne (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DS-GVO), jeśli w ten sposób wypełniamy zobowiązanie prawne (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DS-GVO) lub jeśli chronimy nasze uzasadnione interesy (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DS-GVO). W takim wypadku zawieramy z osobami trzecimi umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 DS-GVO, na mocy którego zobowiązują się oni również do przestrzegania ochrony danych.

Hosting

Strona ta jest umieszczona na serwerach Hetzner Online GmbH. Wykorzystywane przez nas usługi hostingowe służą do świadczenia następujących usług: Usługi w zakresie infrastruktury i platformy, pojemności obliczeniowej, powierzchni magazynowej i baz danych, usługi bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej strony internetowej. Podstawą prawną korzystania z usług hostingowych jest ochrona naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji oraz ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji naszej strony internetowej (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DS-GVO).

Nasz dostawca usług hostingowych przetwarza dane osobowe w tym celu. Dane te są przechowywane tak długo, jak długo istnieje ku temu cel. Następnie dane te są usuwane, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania.

Integracja usług i treści stron trzecich

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej strony internetowej zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DS-GVO), wykorzystujemy treści lub oferty osób trzecich na naszej stronie internetowej w celu zintegrowania ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie „treścią”).

Zawsze zakłada się, że zewnętrzni dostawcy tych treści są świadomi adresu IP użytkowników, ponieważ bez tego adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do swoich przeglądarek. Adres IP jest zatem niezbędny do wyświetlania tych treści. Dołożymy wszelkich starań, aby wykorzystywać wyłącznie takie treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. znaczników pikselowych (niewidocznych grafik, znanych również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą być wykorzystywane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach niniejszej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i innych szczegółów dotyczących korzystania z naszej oferty online, jak również być połączone z takimi informacjami z innych źródeł.

Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich

Jeśli dane są przekazywane przez nas do kraju trzeciego, np. dlatego, że zatrudniamy tam usługodawców, mamy do tego prawo, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, art. 7 GDPR), jeśli wypełniamy zobowiązania umowne lub przedumowne (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, art. 7 GDPR),jeśli w ten sposób wypełniamy zobowiązanie umowne (patrz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR), jeśli wypełniamy zobowiązanie prawne (patrz 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c GDPR) lub jeśli zabezpieczamy nasze uzasadnione interesy (patrz art. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR). Państwem trzecim jest każde państwo spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przy przekazywaniu danych do krajów trzecich zapewniamy, zgodnie z  Art. 44 i następne GDPR, że  istniejące gwarancje lub ustalenia UE dotyczące odpowiedniego poziomu ochrony danych w państwie trzecim oraz zawarcie wszelkich niezbędnych umów, np. standardowych klauzul umownych obowiązują.

Szyfrowana przesyłanie Twoich danych

Wszystkie dane osobowe, które podają Państwo na naszej stronie internetowej i przesyłają do nas, będą przekazywane na naszej stronie internetowej w sposób zaszyfrowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Ponadto zabezpieczamy naszą stronę internetową i związane z nią systemy informatyczne za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem Państwa danych osobowych przez osoby nieupoważnione.

Gromadzenie dostępowych danych i plików dziennika serwera internetowego

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej strony internetowej, gromadzimy następujące dane zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR przy każdym dostępie do naszej strony internetowej (tzw. web server log files):

 • Adres IP użytkownika
 • Nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp
 • Plik, data i godzina dostępu
 • Wiadomość o udanym wyszukiwaniu
 • Typ i wersja przeglądarki
 • Użytkownik Htaccess
 • Wywołany URL / podstrona
 • Protokół (np. http 2.0)
 • Status
 • URL odsyłacza (wcześniej odwiedzana strona internetowa)
 • Przedstawiciel użytkownika
 • System operacyjny użytkownika

Dane te zostaną wykorzystane do analizy statystycznej dla celów obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji strony internetowej. Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia przypadków oszustwa/nadużycia) dane te są przechowywane w ramach przepisów prawnych. Jeżeli dla celów dowodowych konieczne jest dłuższe przechowywanie danych, zostaną one usunięte dopiero po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy.

Usuwanie / blokowanie danych osobowych użytkownika

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia podanych tu celów. Poza tym przechowujemy Państwa dane tylko wtedy, gdy wymaga tego prawny obowiązek przechowywania. Po zakończeniu danego celu lub po upływie tych okresów dane zostaną zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi, art. 17, 18 GDPR.

Twoje prawa, jako strony poszkodowanej

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji i kopii Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas bezpłatnie w każdej chwili (patrz art. 15 GDPR).

Mają Państwo prawo do skorygowania lub uzupełnienia nieprawidłowo zapisanych danych (patrz art. 16 GDPR).

Mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (patrz art. 18 GDPR) oraz prawo do usunięcia swoich danych (patrz art. 17 GDPR). Usunięcie Państwa danych nie jest możliwe, jeżeli jesteśmy zobowiązani do dalszego przechowywania danych w celu realizacji umowy lub z powodu innych ustawowych obowiązków przechowywania. Zamiast usuwać Państwa dane, zablokujemy je.

Mają Państwo również prawo do żądania zwrotu przechowywanych u nas danych i przekazania ich innej firmie lub przekazania ich przez nas (patrz art. 20 GDPR).

Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w przyszłości (patrz art. 21 GDPR).

Mają Państwo również prawo do odwołania każdej udzielonej zgody na przyszłość (patrz art. 7 ust. 3 GDPR).

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Ponadto można złożyć skargę do właściwego organu nadzoru nad ochroną danych osobowych (zob. art. 77 GDPR):

Państwowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenia-Palatynat

Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
phone: +49 6131 208-2449
fax: +49 6131 208-2497
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Cookies

Ponadto, podczas korzystania z naszej strony internetowej, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które umożliwiają zapisanie określonych informacji dotyczących urządzenia na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputer, smartfon). Są one wykorzystywane do poprawy przyjazności dla użytkownika stron internetowych (np. przechowywanie danych do logowania), zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny oraz do analizy w celu ulepszenia strony. Cookies nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu wszystkich lub tylko niektórych plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie zabezpieczeń w swojej przeglądarce. Pliki cookie już zapisane w przeglądarce mogą zostać usunięte. W takich przypadkach korzystanie z witryny może jednak zostać ograniczone.

Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

 • Przejściowe (tymczasowe) pliki cookie
 • Trwałe (stałe) ciasteczka

Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Przechowują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania z przeglądarki do udostępnionej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać rozpoznany po powrocie na naszą stronę internetową.

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Oba rodzaje plików cookie mogą pochodzić od nas (wówczas „pliki cookie „) lub od stron trzecich („pliki cookie stron trzecich”).

Dezaktywacja / Sprzeciw wobec plików cookie

Użytkownik może zasadniczo sprzeciwić się używaniu plików cookie do pomiaru oglądalności i celów reklamowych za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo za pośrednictwem strony internetowej USA (http://www.aboutads.info/choices) lub strony europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Ponadto można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia bezpieczeństwa w przeglądarce. Może się jednak zdarzyć, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Opcje te dotyczą wszystkich poniższych plików cookie, z których korzystamy na tej stronie internetowej.

Kontakt / Formularz kontaktowy

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, faksu, telefonu lub poczty / za pomocą naszego formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (np. adres e-mail, nazwisko, adres) będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania lub przesłania materiałów informacyjnych. Jesteśmy do tego uprawnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR. Dane użytkownika mogą być również przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub w porównywalnych bazach danych.

Usuwamy wszystkie dane po zakończeniu ich przechowywania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją prawne zobowiązania do ich przechowywania.

Oferty pracy

Na naszej stronie internetowej publikujemy oferty pracy/stanowiska, o które można się ubiegać drogą elektroniczną lub pocztą. Kandydaci są odpowiedzialni za bezpieczne przesyłanie aplikacji z danymi osobowymi za pośrednictwem tych kanałów komunikacji.

Aby móc przetwarzać aplikacje, potrzebujemy minimalnej ilości danych wynikających z ogłoszenia o pracę. Obejmuje to na przykład dane takie jak imię i nazwisko, dane adresowe oraz dokumenty należące do aplikacji, takie jak list motywacyjny, CV i certyfikaty. Dalsze dane mogą być przekazywane dobrowolnie.

Dane przekazywane przez kandydatów przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu aplikacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wypełnienie naszych zobowiązań przedumownych w ramach procedury aplikacyjnej zgodnie z . art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR, w związku z § 26 BDSG. Dodatkowa podstawa prawna może wynikać z . art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR., jeżeli przetwarzanie danych stanie się dla nas niezbędne, np. w ramach postępowania sądowego.

Przetwarzamy wszystkie dane, które przesyłają nam kandydaci, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i konkretne dane zgłoszenia. Podając dane, aplikanci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

O ile aplikanci dobrowolnie przekazują specjalne kategorie danych osobowych zgodnie z Art. 9 ust. 1 GDPR, przetwarzamy je zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b GDPR. Jeżeli będziemy wymagać tych szczególnych kategorii danych, będziemy je przetwarzać zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a GDPR.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dane osoby ubiegającej się o pracę będą przez nas dalej przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b GDPR w związku z  art. 26 BDSG.

W przeciwnym razie dane kandydatów będą przechowywane przez nas tylko przez czas trwania procedury składania wniosków i najpóźniej zgodnie z ogólnie uznanymi i ustawowymi okresami przechowywania. Po upływie tego okresu lub w przypadku wycofania wniosku dane te zostaną usunięte. Usunięcie następuje najpóźniej sześć miesięcy po wypełnieniu stanowiska, aby móc zareagować na ewentualne roszczenia wnioskodawców zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu. Dalsze dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu w celu wypełnienia innych zobowiązań prawnych.

Jeśli kandydat wyrazi zgodę, dodamy jego dane do naszej bazy danych, aby móc się z nim skontaktować w przypadku przyszłych ofert pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda kandydata, wyrażona zgodnie z Art. 6 ust.  1 lit. a, Art. 7 GDPR.

Kandydatów informuje się, że ich zgoda na włączenie do bazy danych jest dobrowolna i nie ma wpływu na obecną procedurę aplikacyjną. Mogą oni w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przyszłość i sprzeciwić się przetwarzaniu danych w grupie wnioskodawców w przyszłości zgodnie z art.  21 GDPR. Oświadczenia te mogą zostać przesłane na powyższy adres dla zapytań dotyczących ochrony danych / do naszego inspektora ochrony danych.

Dane osób ubiegających się o pracę zamieszczonych w naszej bazie danych zostaną usunięte po upływie maksymalnie dwóch lat, chyba że przepisy prawne wymagają dłuższego przechowywania.

Portal pracy z formularzem online za pośrednictwem Recruitee

Na naszej stronie internetowej publikujemy oferty pracy / stanowiska, na które można aplikować za pomocą formularza online. W tym celu stworzyliśmy osobną stronę aplikacyjną: https://digitalreload.recruitee.com/

Do zarządzania kandydatami korzystamy z usług Recruitee.  Wszystkie dane przekazywane za pośrednictwem formularza są szyfrowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i przekazywane do nas. Jeśli zgłoszenia spoza formularza są wysyłane do nas w inny sposób, zgłaszający są odpowiedzialni za bezpieczne przesłanie danych.

Aby móc przetwarzać wnioski, wymagamy minimalnej ilości danych wynikających z obowiązkowych pól formularza online. Są to na przykład dane takie jak nazwisko, dane adresowe oraz dokumenty należące do zgłoszenia, takie jak list motywacyjny, CV i zaświadczenia. Jeśli poprosimy o dodatkowe dane, mogą one zostać przekazane opcjonalnie.

Dane przekazywane przez kandydatów przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu aplikacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wypełnienie naszych zobowiązań przedumownych w ramach procedury aplikacyjnej zgodnie z art.  6 ust. 1  lit. b GDPR w związku z § 26 BDSG.  Dodatkowa podstawa prawna może wynikać z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, jeżeli przetwarzanie danych stanie się dla nas niezbędne, np. w ramach postępowania sądowego.

Jeżeli kandydat dobrowolnie przedłoży specjalne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, przetwarzamy je zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b GDPR. Jeśli poprosimy o te specjalne kategorie danych, dane te będą przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a GDPR.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury dane osoby ubiegającej się o pracę będą przez nas dalej przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy zgodnie z art.  6 ust.  1 zdanie 1 lit. b GDPR  GDPR w zw. z art. 26 BDSG.

W przeciwnym razie dane kandydatów będą przechowywane przez nas tylko przez czas trwania procedury składania wniosków i najpóźniej zgodnie z ogólnie uznanymi i ustawowymi okresami przechowywania. Po upływie tego okresu lub w przypadku wycofania wniosku dane te zostaną usunięte. Usunięcie następuje najpóźniej sześć miesięcy po wypełnieniu stanowiska, aby móc zareagować na ewentualne roszczenia wnioskodawców zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu. Dalsze dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu w celu wypełnienia innych zobowiązań prawnych.

Jeśli kandydat wyrazi na to zgodę, dodamy jego dane do bazy danych kandydatów, aby móc się z nim skontaktować w przyszłości. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest dobrowolna, świadoma zgoda kandydata, zgodnie z art.  6 ust. 1, zdanie 1  lit. a, Art. 7 GDPR.

Kandydaci są informowani, że ich zgoda na pozostawienie swoich danych w bazie danych kandydatów jest dobrowolna i nie ma wpływu na obecną procedurę składania wniosków. Mogą oni w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości i sprzeciwić się przetwarzaniu danych w grupie wnioskodawców w przyszłości zgodnie z przepisami art.  21 GDPR. Oświadczenia te mogą zostać przesłane na powyższy adres dla zapytań dotyczących ochrony danych / do naszego inspektora ochrony danych.

Dane osób, które zgodziły się na pozostawienie swoich danych w bazie danych kandydatów są usuwane po upływie maksymalnie dwóch lat, chyba że przepisy prawne wymagają dłuższego okresu przechowywania.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Recruitee można znaleźć na stronie: https://recruitee.com/privacy-policy

Narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google jest używany na tej stronie. Menedżer tagów Google to rozwiązanie firmy Google Inc. umożliwiające firmom zarządzanie tagami witryn internetowych za pośrednictwem interfejsu. Menedżer tagów Google to domena bez plików cookie, która nie gromadzi żadnych danych osobowych. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Chcielibyśmy zwrócić na to uwagę osobno. Menedżer tagów Google nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli użytkownik dokonał dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje to w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie zachowań odwiedzających witrynę. W ten sposób operator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą zostać podsumowane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zleceń i w pełni wdrażamy surowe wymogi niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics, aby móc wyświetlać odpowiednie reklamy odwiedzającym witrynę w sieci reklamowej Google. Umożliwia to generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, a także z danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de


Status: Styczeń 2024